News Flash

--------------------- അറിവിന്റെ ഉത്സവം ഞങ്ങളും ആഘോഷിക്കുകയാണ്...പഠനോത്സവത്തിലേക്ക് ഏവര്‍ക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ----------------

Thursday, 20 October 2011

begin...


kz]v\-§Âs¡-t¸mgpw ag-h-Ãnsâ \nd-am-Wv.
\nd-§-fn Nmen¨ temI-s¯-bmWv Ip«n-IÄ¡njvSw.
A£-c-ap-ä¯v Ipcp-¶p-IÄs¡m¸w  Is®-¯m-Zq-c-t¯-¡pÅ kz]v\-bm-{X-bmWv
am\-t¯¡v ]d-¡m³ hm